Privacy beleid

Healthybypam hecht belang aan je privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat je om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 20 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, informeert Healthybypam je over de persoonsgegevens die worden verwerkt, waarom deze gegevens worden verwerkt, hoe lang desbetreffende gegevens worden bewaard, hoe we jouw gegevens beschermen en welke rechten jij kan uitoefenen indien gewenst. 

 

Welke persoonsgegevens?

Een overzicht met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  • Voor- en achternaam 

  • Adres

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die je op eigen initiatief actief verstrekt

 

Hoe verzamelen wij desbetreffende persoonsgegevens? 

Wij verzamelen enkel de door jou op vrijwillige basis verstrekte persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld: U deelt uw naam en contactgegevens mee via het contactformulier op de website, via mail, via een telefoongesprek of door jezelf in te schrijven op de nieuwsbrief. 

 

Met welk doel verzamelen wij persoonsgegevens? 

Healthybypam verwerkt de hierboven vermelde gegevens enkel voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden, zijnde om jou te informeren, om diensten aan jou te leveren en om jou te kunnen contacteren omtrent de afhandeling van betalingen. 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Healthybypam bewaart de door jou verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen, zoals hierboven uiteengezet, te kunnen realiseren. Gegevens worden bewaard door middel van een papieren en/of elektronisch bestand.

 

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Healthybypam hecht veel belang aan je privacy. Daarom nemen we alle maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Je persoonsgegevens worden door Healthybypam in principe niet doorgegeven aan derden. Enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen of voor het nakomen van de overeenkomst met jou kan Healthybypam beslissen om je gegevens aan derden te verstrekken.

 

Jouw rechten

Je hebt principieel het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor persoonsgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als laatste heb je recht om een verzoek in te dienen tot persoonsgegevens overdracht. Na zulk verzoek draagt healthybypam de persoonsgegevens van waarover wij beschikken in een computerbestand naar een door jou gekozen organisatie. 

 

Als laatste wijs ik je graag op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder van zodra u van mening bent dat uw gegevens niet volgens de regels van de kunst worden behandeld. Dit kan bij de gegevensbeschermingsautoriteit: 

 

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel 

+32 (0)2 274 48 00 

+32 (0)2 274 48 35 

contact(at)apd-gba.be

 

Healthybypam heeft het recht om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Bij vragen of opmerkingen omtrent deze privacyverklaring, kan u altijd terecht bij healthybypam@outlook.com

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Healthybypam - Pamela Wauters Jiménez

Maatschappelijke zetel: Cesar Patrijsstraat 15 8310 Brugge

Ondernemingsnummer: 0797.127. 489

Mailadres: healthybypam@outlook.com

 

 

Artikel 1: Overeenkomst

 De overeenkomst tussen beide partijen is een overeenkomst tot dienstverlening na aanvaarding van de offerte door de klant of na aankoop van een dienst of product door de klant. Zulke dienst kan bestaan uit 1-op-1 coaching sessies, coachingstrajecten, workshops, webinars of groepstrajecten. 

 

 Artikel 2: Middelenverbintenis

Healthybypam is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal dus naar best vermogen haar opdrachten vervullen.

 

Artikel 3: Geldigheid offertes

 Offertes zijn enkel geldig en dus bindend tijdens de tijdspanne zoals aangegeven op de offerte zelf. Indien er geen nadrukkelijke geldigheidsduur werd bepaald, is desbetreffende offerte 7 kalenderdagen geldig volgend op de bekendmaking van de offerte. 

 

Artikel 4: Prijs- en betalingsvoorwaarden

Healthybypam zal de gevraagde diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals deze werd aangegeven in de offerte of zoals opgenomen in de overeenkomst. Alle vermelde kosten zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten en onkosten ter plaatse, tenzij anders vermeld. 

 

Healthybypam heeft het recht om wijzigingen door te voeren aan haar prijsbeleid indien zij dit nodig acht. In desbetreffend geval zal Healthybypam de klant voorafgaandelijk inlichten. 

 

Producten die worden aangekocht, dienen steeds onmiddellijk te worden afgerekend. 


In geval van laattijdige- of wanbetaling door de klant is Healthybypam gerechtigd alle dienstverlening voor desbetreffende klant op te schorten zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Daarnaast is healthybypam vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om een forfaitair schadebeding toe te passen. In zulk geval zal 10% van het totaalbedrag van desbetreffende onbetaalde factuur bovenop het reeds verschuldigde bedrag worden aangerekend. Deze 10% bedraagt ten minste 50 euro per factuur. Daarnaast behoudt Healthybypam zichzelf het recht om bijkomende werkelijk geleden schade terug te vorderen. De kosten met betrekking tot invordering van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de klant. 

 

Van zodra een klant zich inschrijft voor een webinar of workshop dient de klant voorafgaandelijk de volledige prijs te betalen, tenzij er door Healthybypm werd voorzien in de mogelijkheid om gespreid in termijnen te betalen.

 

Bij het inschrijving voor een coachsessie of een coachingtraject dient de   klant voorafgaandelijk de volledige prijs te betalen, tenzij er door Healthybypam werd voorzien in de mogelijkheid om gespreid in termijnen te betalen.  

 

Artikel 5: Coaching & workshops

 Wanneer de klant ervoor kiest om te starten met een coachingstraject, is desbetreffende klant verplicht tot betaling van de volledige prijs, tenzij anders overeengekomen. Indien het traject voortijdig eindigt, heeft de klant geen recht op een (gedeeltelijke) compensatie. 

 

Coaching sessies vinden online plaats.  Coaching sessies worden in onderling overleg, tussen Healthybypam en de klant, ingepland.

 

Coaching sessies kunnen enkel geboekt worden in de vorm zoals die op de website worden aangeboden.  Bij aankoop van een traject zal er steeds duidelijk worden aangegeven hoeveel sessies desbetreffend traject omvat. Sessies welke deel uitmaken van een traject dienen steeds binnen een tijdspanne van 4 maanden volledig worden ingepland. Sessies welke niet binnen deze tijdspanne worden ingepland vervallen. 

 

Indien de klant niet kan deelnemen aan een sessie dient desbetreffende klant dit spoedig mee te delen aan Healthybypam. Alle afspraken dienen uiterlijk 48 uur op voorhand te worden afgezegd. Zoniet, zal de klant een sessie worden aangerekend.

 

De workshops vinden online plaats. Dit wordt steeds op voorhand op de website vermeld.

 

Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst

 De overeenkomst tussen Healthybypam en de klant is een overeenkomst van onbepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 

Artikel 7: Annulering of laattijdige aanvang van de opdracht

 De klant kan iedere afspraak kosteloos verplaatsen of annuleren tot 48 uur voor de aanvang van desbetreffende afspraak. De klant verwittigt Healthybypam  telefonisch of per e-mail. 

 

Bij annulatie van een afspraak minder dan 48 uur voor de aanvang van desbetreffende afspraak of indien de klant niet komt opdagen, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van het bedrag van desbetreffende sessie. Deze schadevergoeding is meteen opeisbaar. 

 

Trajecten: indien u niet aanwezig kan zijn op een consult, dient u dit in minder dan 48u op voorhand te annuleren anders wordt dit consult afgetrokken van de resterende consulten.

 

Indien de klant te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal de volledige prijs van de afspraak verschuldigd blijven. 

 

Artikel 8: Intellectuele eigendom

De inhoud van deze websiteinbegrip van de logo’s, teksten, tekeningen, foto’s, product- of bedrijfsnamen, beelden etc. inclusief alle communicatie vanwege Healthybypam is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. 

 

Ieder gebruik of wijziging van deze intellectuele eigendomsrechten is verboden zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Healthybypam en de vermelding van deze toestemming. 

 

Door de aankoop van een dienst of een product aanvaardt de klant dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, afbeeldingen en video’s eigendom zijn van Healthybypam deze beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten. De klant mag dus niets verspreiden of zelf commercialiseren. 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Healthybypam is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook ontstaan in verband met de door haar aangeboden en verrichte diensten, met uitzondering van opzet of grove fout.

 

Healthybypam is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen welke de klant heeft meegenomen naar een afspraak, sessie of workshop. 


 

Artikel 10: Geschillenregeling

‚ÄčAlle overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten te Brugge en zijn onderworpen aan het Belgisch Recht. De rechtbanken van Brugge zijn exclusief bevoegd om verder kennis te nemen van alle geschillen Healthybypam en haar klanten.

 

Healthybypam heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Bij vragen of opmerkingen omtrent deze voorwaarden, kan u altijd terecht op healthybypam@outlook.com